ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: پنج شنبه 10 مهر 1399

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

پودر کرم

پودر کرم

پودر کرم خاکی همچنین می تواند درجیره غذایی پستانداران یک معده ای و ماهی ها جایگزین پودر ماهی شود. با روش های کنونی برای عصاره گیری و تهیه پودرکرم می توان 50-25% از پروتئین جیره غذایی را از پودر کرم تامین کرد (ادواردز و نیدرر، 1988). نسبت اسیدهای آمینه متیونین و لیزین در پودرکرم بیشتر از پودر ماهی است (میترا، 1997). کرمار و همکاران (1997) اظهار داشتند که ترکیب اسیدهای آمینه دو گونه E.foetida و L.rubellus بسیار متفاوتند ولی در هر دو گونه لوسین و هیستیدین اسیدهای آمینه غالبند و مقدار متیونین نسبتاً کم است. از میان اسیدهای آمینه غیر ضروری نیز اسیدهای گلوتامیک و آسپارتیک غلبه دارند. ترکیب شیمیایی پودر گرم خاکی از گونه E.foetida در مقایسه با دو منبع پروتئینی در جدول 5-4 ارائه شده است.
در آزمایشی که فیشر (1988) انجام داده است، موفقیت کمی حاصل شده است. این محقق از مقادیر 0، 72، 144 و 215 گرم بر کیلوگرم پودر کرم برای تغذیه طیور از سن 4-2 هفته استفاده کرد. انرژی متابولیسمی جیره (ME)، ابقای نیتروژن (قسمتی از نتیروژن که با مدفوع دفع نمی شود)، سرعت رشد و مصرف اختیاری خوراک (VFI) تحت تاثیر وارد شدن پودر کرم به جیره غذایی به میزان 72 گرم برکیلوگرم برای تامین حدود 25% از پروتئین مورد نیاز، قرار قرار نگرفت. با اضافه کردن مقادیر بیشتر پودر کرم، رشد طیور، بازدهی تبدیل غذایی و مصرف اختیاری خوراک (VFI) به مقدار کم ولی معنی داری کاهش یافت.
جدول 5-4- ترکیب شیمیایی پودر کرم خاکی از گونه Eisenia foetida در مقایسه با دو منبع پروتئینی دیگر مورد استفاده در تغذیه طیور و آبزیان (رینک و آلبرتز، 1987)‌

پودر کرم به خوبی جايگزين پودر گوشت در جيره غذايیطيور شده است (سابين، 1978) ولیشناسايیبهتر خصوصيات پودر کرم و تيمارهایاوليه خاص قبل از اضافه کردن کرم ها به جيره غذايیمورد نياز است. مثلاً، استافورد و تاکون (1988) يا شست و شویکرم هایزنده (از گونه E.foetid) به وسيله آب جوشان، آن را به غذایکاملاً مناسبیبرایماهیها تبديل کردند. علت آن احتمالاً مربوط به اثر تيمار حرارتیو يا حذف قسمت عمده ایاز مايع زرد بد مزه ایاست که کرم ها در موقع تحريک برایدفاع از خود ترشح میکنند. در آزمايش هایديگري، تغذيه خوک با مکمل هایپروتئينیحاویپودر کرم هایخاکینتيجه ایمشابه با جيره هایغذايیتجاریمتداول داشت (ادواردز، 1988). نتايج آزمايش ها نشان داده است که پودر کرم خاکیمنبع پروتئينیمناسبیبرایپرورش مرغ گوشتیبه شمار میرود. (رينک، 1991). در آزمايشیديگر جايگزين کردن پودر ماهیبا پودر کرم خاکیسبب افزايش رشد مرغ گوشتیشده است (کارياگا، 1983).
در جدول 5-5 ترکيب اسيدهایآمينه پودر کرم به نقل از منبع ديگریذکر شده است (موسسه تحقيقات صنعتي، 2006) .
جدول 5-5- ترکيب اسيدهایآمينه در پودر کرم هایخاکی(گرم در 100 گرم پروتئين)

 

2
روغن کرم (روغن خراطین)
سیستم های صنعتی کنونی

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

اینستاگرام آرمان کاران

4photoshop instagram logo لوگو اینستاگرام

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست