ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: پنج شنبه 10 مهر 1399

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 27 تیر 1395

پودر کرم

پودر کرم

: شاهد + مکمل پروتئینی (پودر گوشت و استخوان به میزان لازم برای دو برابر کردن درصد پروتئین بسترها)

: شاهد + مکمل پروتئینی + آنتی بیوتیک

: شاهد + مکمل پروتئینی + تلقیح

 : شاهد + مکمل پروتئینی + آنتی بیوتیک + تلقیح

خصوصیات شیمیایی جیره غذایی شتر مرغ استفاده شده به عنوان بستر کرم ها شامل : پروتئین 16% فیبر خام 12%، انرژی متابولیسمی 2300 کیلوژول، چربی 5-3%، کلسیم3/1-1%، فسفر 8/0-5/0 و کلرید سدیم 5/1-5/0% بود.

ترکیب شیمیایی پودر گوشت + استخوان مورد استفاده در این آزمایش بدین ترتیب بود : پروتئین خام 51%، چربی 16%، رطوبت 3% و محتوی انرژی 1459 کیلوژول بر گرم (348 کالری). ترکیب شیمیایی روغن ماهی تن که در این آزمایش به کار رفته عبارت بود از :

شکل 5-1- میانگین وزن زنده کرم ها (گرم بر صد گرم ورمی کمپوست) در واحد آزمایشی که تیمارهای تغذیه متفاوتی دریافت کرده بود.

ارزش اسیدی        3/0 میلی گرم KOH

ارزش پراکسید      1/0 میلی اکی و الان بر کیلوگرم

دوکوساهگزائنوئیک اسید[1] (DHA) 6/25%

ایکوساپنتائنوئیک اسید[2] (EPA) 4/5%

مقدار کل اسیدهای چرب امگا -3 34%

آنتی اکسیدان ها :

بوتیل هیدروکوئین از نوع سوم[3] (TBHO) 400 میلی گرم بر کیلوگرم

توکوفرول[4] 800 میلی گرم بر کیلوگرم

وزن زنده کرم ها در تیمارهای مختلف و در زمان های مختلف اندازه گیری شد که نتایج آن در شکل 5-1 آمده است. دینامیک جمعیتی کرم ها در بسترها چرخه ای بود بدین ترتیب که در بسترهایی که تعداد کرم های بالغ کم و تعداد کرم های نابالغ زیاد بود در نمونه برداری بعدی این روند بر عکس بود.

در هفته 12 اختلاف معنی داری در جمعیت کرم ها مشاهده شد. در این زمان تفاوتی بین تیمارهای شاهد (با جیره غذایی پایه) و تیمارهای شاهد + تلقیح و شاهد + آنتی بیوتیک وجود نداشت ولی تیمارهای شاهد + مکمل پروتئینی + آنتی بیوتیک و شاهد + مکمل پروتئینی تلقیح جمعیت کرم ها در حد معنی داری بیش از تیمار شاهد بود. در هفته 19، در تیمار شاهد جمعیت کرم ها افزایش یافت و تمامی تیمارها جمعیت کرم یکسانی داشتند به استثنای تیمارهای شاهد + مکمل پروتئینی + آنتی بیوتیک و شاهد + مکمل پروتئینی + تلقیح که جمعیت کرم ها در آنها سه برابر بیشتر بود. در هفته 25 وزن زنده کرم ها در تمامی تیمارها با هفته 19 یکسان بود ولی در تیمارهای شاهد + مکمل پروتئینی + آنتی بیوتیک و شاهد + مکمل پروتئینی + تلقیح، وزن زنده کرم ها 50% کاهش یافت. در پایان آزمایش جمعیت کرم ها به استثنای تیمارهای شاهد + تلقیح و شاهد + آنتی بیوتیک جمعیت کرم ها کاهش معنی داری پیدا کرد. با اضافه کردن مکمل پروتئینی تا هفته 20 جمعیت کرم ها افزایش یافت ولی بعد از این زمان جمعیت کرم ها حتی کمتر از شاهد بود.

تعداد کپسول های تخم تولید شده در تیمارهای مختلف در شکل 5-2 نشان داده شده است. مشاهده می شود که اضافه کردن آنتی بیوتیک و تلقیح با مکمل غذایی، سرعت تولید کپسول های تخم را تحت تاثیر قرار نمی دهد. تعداد کپسول های تخم تولید شده با گذشت زمان افزایش یافت ولی این افزایش در تیمارهای حاوی مکمل پروتئینی بیشتر بود. بعد از هفته 12 تولید تخم در تمامی تیمارها کاهش یافت و حتی در تیمار شاهد به صفر رسید (شکل 5-2).

میانگین نسبت پروتئین پودر کرم خاکی در تیمارهای حاوی مکمل پروتئینی، 20-15% بیشتر از تیمار شاهد بود (شکل 5-3). در هفته سوم بعد از شروع تغذیه کرم ها، پودر کرم حاصل از تمامی تیمارها حاوی 55-52% پروتئین بود. در مراحل بعدی در تیمارهای بدون مکمل پروتئینی، نسبت پروتئین در پودر کرم ها کاهش معنی داری داشت ولی چنین کاهشی در تیمارهای حاوی مکمل پروتئینی مشاهده نشد. در انتهای آزمایش تیمارهای حاوی مکمل پروتئینی، 10% پروتئین بیشتریداشتند ولی این تفاوت معنی دار نبود.

شکل 5-2- میانگین تعداد کپسول های تخم باز نشده در صد گرم ورمی کمپوست که دربسترهایی که مکمل پروتئینی دریافت کرده بودند و بسترهای با جیره غذایی پایه در جدول 5-6 ترکیب اسیدهای آمینه ضروری (گرم در 100 گرم پروتئین) پودر کرم خاکی ارائه شده و با سایر منابع مقایسه شده است همان طور که ملاحظه می شود اضافه کردن پروتئین، آنتی بیوتیک و تلقیح، تاثیری بر ترکیب اسیدای آمینه نداشته است. غنی سازی با روغن ماهی تن از سوی دیگر باعث افزایش آرژننین، ترئونین، اسید آسپارتیک و سرین شده است ولی میزان افزایش اندک و در محدود 4/0- 2/0% می باشد (تئوهازر و همکاران، 1988).

شکل 5-3- میانگین ( خطای استاندارد) درصد پروتئین در پودر کرم های خاکی پرورش یافته با جیره غذایی مختلف

میانگین غلظت اسیدهای آمینه غیر ضروری نیز در جدول 5-7 آورده شده است.

با اضافه کردن روغن ماهی تن به غذای کرم ها مقدار اسیدهای چرب با یک پیوند دو گانه پالمیتولئیک ونرونیک[5] افزایش می یابد ولی از غلظت اسید چرب ایکوزنیک[6] کاسته می شود و غلظت اسیدهای چرب بر اسیدیک[7] و اسیدهای چرب با چند پیوند دو گانه به استثنای لینولئیک[8] بدون تغییر باقی می ماند. غلظت این اسید چرب با اضافه کردن روغن ماهی تن به جیره غذایی کرم ها 1% کاهش می یابد (جدول 5-8). ترکیب اسیدهای چرب کرم ها با اضافه کردن روغن ماهی تن به جیره غذایی کرم ها تغییر زیادی نمی کند (داین،[9] 2003) .

جدول 5-6- متوسط غلظت اسیدهای آمینه ضروری در پودر کرم خاکی (گرم بر صد گرم پروتئین خام)

جدول 5-7- میانگین غلظت اسیدهای آمینه ضروری در پودر کرم خاکی (گرم برصد گرم پروتئین خام)

جدول 5-8- ترکیب اسیدهای چرب پودر خاکی (گونه E.foetida) پرورش یافته در بسترهای معمول و غنی سازی شد ه با روغن ماهی تن

 

[1]- Docosahexaenoie acid

[2]- Eicosapentaenoic acid

[3]- Tertiary butylhydroquinone

[4]- D alpha tocopherol

[5]- palmitoleic and nervonic

[6]- eicosenic

[7]- brassidic

[8]- linoleic

[9]- Dyne

4
زباله خانگی – غذای کرم خاکی
فضولات کرم (ورمی کمپوست)

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

اینستاگرام آرمان کاران

4photoshop instagram logo لوگو اینستاگرام

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست