ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: جمعه 09 آبان 1399

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

سيستم های صنعتی کنونی

سيستم های صنعتی کنونی

 

5-5- سيستم های صنعتی کنونی
گونه هايی که در استراليا از آنها برای توليد پودر کرم استفاده میشود شامل گونه هایE.foetida ، E.anderi و P.excavatus میباشد. دو گونه E.foetida ، E.anderi بسيار به هم شبيه اند. گونه کرم آبی هندی(P.excavatus) يک گونه بومی مناطق حاره ای است و در نتيجه در شرايط اقليمی مديترانه ای يافت نمیشود. سرعت تکثير و توليد مثل چهارگونه متداول در پرورش کرم های خاکی و مواد بستری معمول را در جدول 5-2 نشان داده شده است. در منابع، گزارشی مبنی بر روش بهينه سازی جيره غذايی کرم ها برای دستيابی به حداکثر سرعت رشد و تکثير وجود ندارد و بنابراين لازم است مطالعات بيشتری در اين زمينه صورت گيرد. داده های ستون آخر در جدول 5-2 از اعداد ستون های قبل محاسبه شده است.

جدول 5-2 ميزان تکثير کرم هایخاکیدر فضولات دامی و بقايای سبزيجات (منبع : ادواردز، 1988)

کارایی تولید پودر در گونه های مختلف تا 25 براب تغییر می کند و گونه P.excavatus بیشترین کارایی را دارد.

 

 

جدول 5-3- شرایط محیطی مناسب برای تکثیر E.foetida در کود دامی و پسماندهای حاصل (ادواردز، 1988)
تحقیقات بیشتری برای شناسایی بهتر شرایط مناسب محیطی در راستای تولید بیشتر پودر کرم مورد نیاز است. ادواردز (1988) شرایط بهینه برای گونه E.foetida را در جدول 5-3 ارائه نموده است. تفاوت بین سه گونه ذکر شده در زنده ماندن دردمای نامطلوب است. P.excavatus یک گونه بومی مناطق حاره ای است و در محیط بیرون دردماهای خارج از محدود مناسب برای کرم (3-9 درجه سانتی گراد)، به شدت از سرعت رشد آن کاسته می شود. گونه های E.foetida و E.anderi در حد گسترده ای در مناطق مختلف دنیا پرورش یافته اند. هر چند سایر گونه های کرم های خاکی ممکن است سرعت تکثیر بیشتری داشته باشند، ولی به دلیل مقاومت دربرابر تغییر شرایط محیطی و راحتی پرورش آنها، از این دو گونه زیاد استفاده می ک نند. برای پروراندان گونه P.excavatus نیاز به مدیریت بسیار دقیقی است.
در استرالیا بسیاری از واحدهای پرورش کرم در حال حاضر نسبتاً کوچک است و از بسترهای متفاوتی استفاده می کنند. چرخه تولید مثل کرم ها معمولاً 28 روز و مدت زمان لازم برای بلوغ کرم ها پس از خروج از تخم تا مرحله بلوغ، چهار ماه است. بعد از این مدت کرم های خاکی دستی برداشت شد ه، آماده فروش می شو ند. چنین سیستم هایی معمولا ً نیاز به نیروی کارگری زیاد و پتانسیل تولید کمی دارند. همچنین شرایط محیطی برای تولید مثل و رشد کرم ها در حد مطلوب نیست.
واحدهای بزرگ تجاری تولید پودر و چربی کرم ها توسعه یافته اند منتهی برای اقتصاد بودن این واحدها، لازم است که با توجه به تقاضای بازار، تولید مداومی داشته باشند. در این سیستم ها باید ضایعات آلی مدام در دسترس باشد. شرایط محیطی مناسب برای تکثیر گونه E.foetida در کود دامی و پسماندهای سبزیجات در جدول 5-3 آمده است.

 

4
پودر کرم
کرم ها

مطالب مرتبط

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

اینستاگرام آرمان کاران

4photoshop instagram logo لوگو اینستاگرام

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست