ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: سه شنبه 03 ارديبهشت 1398

مقالات ورمی کمپوست

مقالات ورمی کمپوست شرکت آرمان کاران زبده تولید کننده کود عالی ورمی کمپوست و کرم خاکی و محصولات مرتبط
مقالات ورمی کمپوست و کرم خاکی، تولید کمپوست از زباله شهری، کود ورمی کمپوست، کرم خاکی زنده، فریز شده، پودر شده، روعن کرم خاکی یا روغن خراطین، تجهیزات تولید ورمی کومپوست.
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 27 تیر 1395

روغن کرم (روغن خراطین)

5-6-2- روغن کرم (روغن خراطین) روغن کرم های خاکی بین 2-1% از وزن خشک تغییر می کند و ترکیبی مشابه ترکیب روغن ماهی دارد. روغن کرم های خاکی حاوی محدوده وسیعی از اسیدهای چرب و دارای درصد نسبتاً بالایی از اسیدهای چرب با چند پیوند دو گانه و سه کانه امگا -3 است. تحقیقات بیشتری در مورد تغییر اسیدهای چوب کرم های خاکی با تغییر شرایط محیطی و جیره غذایی آنها مورد نیاز است. ترکیب اسیدهای چرب کرم های کرم خاکی با اضافه کردن روغن ماهی تن تغییر می کند درحالی که مقدار کل چربی کرم ها تغییر نمی کند و درحدود 16% باقی می ماند. محتوای چربی پودر کرم خاکی را بین 10-5% گزارش کرده اند (ادواردز، 1988). روغن ماهی تن به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع زیاد برای تولید صنعتی حیوانات اهلی مناسب است. بسیاری از اسیدهای چرب موجود در روغن ماهی تن به مقدار کمی در بدن کرم ها وجود دارد. با وجود این، برخی از اسیدهای چرب با یک یا چند پیوند یگانه در بدن کرم ها به مقدار زیاد وجود دارد که برای تغذیه انسان و حیوانات بسیار مهم هستند.

 

 

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1855
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

پودر کرمپودر کرم خاکی همچنین می تواند درجیره غذایی پستانداران یک معده ای و ماهی ها جایگزین پودر ماهی شود. با روش های کنونی برای عصاره گیری و تهیه پودرکرم می توان 50-25% از پروتئین جیره غذایی را از پودر کرم تامین کرد (ادواردز و نیدرر، 1988). نسبت اسیدهای آمینه متیونین و لیزین در پودرکرم بیشتر از پودر ماهی است (میترا، 1997). کرمار و همکاران (1997) اظهار داشتند که ترکیب اسیدهای آمینه دو گونه E.foetida و L.rubellus بسیار متفاوتند ولی در هر دو گونه لوسین و هیستیدین اسیدهای آمینه غالبند و مقدار متیونین نسبتاً کم است. از میان اسیدهای آمینه غیر ضروری نیز اسیدهای گلوتامیک و آسپارتیک غلبه دارند. ترکیب شیمیایی پودر گرم خاکی از گونه E.foetida در مقایسه با دو منبع پروتئینی در جدول 5-4 ارائه شده است. در آزمایشی که فیشر (1988) انجام داده است، موفقیت کمی حاصل شده است. این محقق از مقادیر 0، 72، 144 و 215 گرم بر کیلوگرم پودر کرم برای تغذیه طیور از سن 4-2 هفته استفاده کرد. انرژی متابولیسمی جیره (ME)، ابقای نیتروژن (قسمتی از نتیروژن که با مدفوع دفع نمی شود)، سرعت رشد و مصرف اختیاری خوراک (VFI) تحت تاثیر وارد شدن پودر کرم به جیره غذایی به میزان 72 گرم برکیلوگرم برای تامین حدود 25% از پروتئین مورد نیاز، قرار قرار نگرفت. با اضافه کردن مقادیر بیشتر پودر کرم، رشد طیور، بازدهی تبدیل غذایی و مصرف اختیاری خوراک (VFI) به مقدار کم ولی معنی داری کاهش یافت. جدول 5-4- ترکیب شیمیایی پودر کرم خاکی از گونه Eisenia foetida در مقایسه با دو منبع پروتئینی دیگر مورد استفاده در تغذیه طیور و آبزیان (رینک و آلبرتز، 1987)‌

پودر کرم به خوبی جايگزين پودر گوشت در جيره غذايیطيور شده است (سابين، 1978) ولیشناسايیبهتر خصوصيات پودر کرم و تيمارهایاوليه خاص قبل از اضافه کردن کرم ها به جيره غذايیمورد نياز است. مثلاً، استافورد و تاکون (1988) يا شست و شویکرم هایزنده (از گونه E.foetid) به وسيله آب جوشان، آن را به غذایکاملاً مناسبیبرایماهیها تبديل کردند. علت آن احتمالاً مربوط به اثر تيمار حرارتیو يا حذف قسمت عمده ایاز مايع زرد بد مزه ایاست که کرم ها در موقع تحريک برایدفاع از خود ترشح میکنند. در آزمايش هایديگري، تغذيه خوک با مکمل هایپروتئينیحاویپودر کرم هایخاکینتيجه ایمشابه با جيره هایغذايیتجاریمتداول داشت (ادواردز، 1988). نتايج آزمايش ها نشان داده است که پودر کرم خاکیمنبع پروتئينیمناسبیبرایپرورش مرغ گوشتیبه شمار میرود. (رينک، 1991). در آزمايشیديگر جايگزين کردن پودر ماهیبا پودر کرم خاکیسبب افزايش رشد مرغ گوشتیشده است (کارياگا، 1983). در جدول 5-5 ترکيب اسيدهایآمينه پودر کرم به نقل از منبع ديگریذکر شده است (موسسه تحقيقات صنعتي، 2006) . جدول 5-5- ترکيب اسيدهایآمينه در پودر کرم هایخاکی(گرم در 100 گرم پروتئين)

 

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1731
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

سيستم های صنعتی کنونی

 

5-5- سيستم های صنعتی کنونی
گونه هايی که در استراليا از آنها برای توليد پودر کرم استفاده میشود شامل گونه هایE.foetida ، E.anderi و P.excavatus میباشد. دو گونه E.foetida ، E.anderi بسيار به هم شبيه اند. گونه کرم آبی هندی(P.excavatus) يک گونه بومی مناطق حاره ای است و در نتيجه در شرايط اقليمی مديترانه ای يافت نمیشود. سرعت تکثير و توليد مثل چهارگونه متداول در پرورش کرم های خاکی و مواد بستری معمول را در جدول 5-2 نشان داده شده است. در منابع، گزارشی مبنی بر روش بهينه سازی جيره غذايی کرم ها برای دستيابی به حداکثر سرعت رشد و تکثير وجود ندارد و بنابراين لازم است مطالعات بيشتری در اين زمينه صورت گيرد. داده های ستون آخر در جدول 5-2 از اعداد ستون های قبل محاسبه شده است.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1207
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

كرم ها


5-3- تغييرات در تركيب شيميايي محصولات پودر كرم اي خاكي از نظر پروتئين بسيار غني و حاوي مقادير متفاوتي از چربي هاست (جدول 5-1). با ايجاد تغيير در جيره غذايي كرم ها، تركيب شيميايي بدن كرم ها و محتوي چربي آنها به مقدار زيادي تغيير مي يابد. مطالعات مربوط به تغذيه حيوانات با كرم هاي خاكي نتايج متفاوتي را در پي داشت كه علت آن تفاوت درتركيب شيميايي پودر كرم ها بوده است. نتايج منفي به دست آمده از مصرف مقادير زياد پودر كرم هاي خاكي درجيره غذايي حيوانات احتمالاً مربوط به عدم توازن عناصر غذايي يا نسبت بالاي چربي در پودر مي باشد. در منابع، مطالعه اي در مورد بررسي تاثير تركيب شيميايي پودر كرم هاي خاكي بر عملكرد حيوانات ديده نمي شود و لذا بررسي هاي بيشتري در اين زمينه ضروري است. جدول 5-1 تركيب شيميايي پودركرم هاي خاكي از سه گونه مختلف

* منبع فيشر (1988)** منبع استافورد و تاكون (1988) استافورد و تاكون (1988) گزارش كردند كه يك رابطه خطي معكوس بين نسبت پروتئين و غلظت چربي ها در پودر كرم خاكي وجود دارد. فيشر (1988) عقيده دارد كه تركيب شيميايي بدن كرم ها منعكس كننده تغييرات در رژيم غذايي آنهاست. به گزارش اين محقق گونه D.veneta داراي سرعت رشد كم و درصد چربي بيشتري است (جدول 5-1).در منبع ديگري تركيب پودر كرم ها براساس وزن خشك بدن به اين ترتيب گزارش شده است : رطوبت 6/6%، پروتئين خام 95/60-27/56%، وزن كل خاكستر 36/11-49/10 درصد، فيبر خام 60/0-56/0%، كلسيم 09/1-01/1% ، فسفر 36/1-25/1%، چربي خام (عصاره اتري) 55/6-05/6% و سيليسيم 07/4-76/3% (موسسه ملي تحقيقات صنعتي، 2006).5-4- تكثير كرم ها كرم هاي خاكي از نظر توليد مثل دو جنسي اند و اندام هاي نر و ماده آنها در سوراخ هايي درقسمت شكمي بدن قرار دارند. كرم هاي خاكي توليد مثل مداوم و يا نيمه مداوم دارند و در اكثر ايام سال توليد كپسول تخم مي كنند. در اكثر گونه ها، توليد كپسول هاي تخم منوسط به فراهم بودن غذا و شرايط مناسب محيطي است. شكل كپسول هاي تخم در گونه مختلف متفاوت است و اكثر كرم ها كپسول هاي تخمشان را در نزديك سطح خاك قرار مي دهند. زمان باز شدن تخم ها در گونه ها مختلف متفاوت بوده، از سه هفته تا پنج ماه تغيير مي كند (بولن و ادواردز، 1996). زمان بالغ شدن كرم ها بعد از خروج از كپسول هاي تخم نيز متفاوت است و اطلاعات مربوط به آن تنها براي گونه هاي معدودي وجود دارد. طول عمر كرم هاي خاكي بين 8-4 سال است هر چند در شرايط طبيعي رسيدن به اين سن بسيار نادر است. سيستم تكثير كرم ها به گونه انتخاب شده كرم ها، سرعت رشد و تركيب مواد بستري بستگي دارد و اطلاعات در مورد روش هاي تكثير و گونه مناسب براي پرورش كرم ها به منظور تغذيه طيور و آبزيان محدود مي باشد.

 

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1050
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 26 تیر 1395

کرم های خاکی در تغذیه طیور و آبزیان

نیاز به تولید منابع پروتئینی با کیفیت مناسب در سیستم های تولید با عملکرد بالا (پرورش طیور و آبزیان) روز به روز آشکار می شود. هر چند پودر ماهی توانسته است تا حدودی این نیاز را بر طرف کند ولی به دلیل برداشت بیش از حد، این منبع در دراز مدت، جوابگوی نیازها نخواهد بود و صدمه جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد شد. بنابراین پودر کرم خاکی می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای پودرماهی در نظر گرفته شود و درآینده با محدود شدن یا ممنوع شد ن استفاده از پودر ماهی،اهمیت آن بیشتر خواهد شد. ضایعات حاصل از دامداری ها و صنایع تبدیلی کشاورزی به یک معضل مهم تبدیل شده و دفع آنها با روش های سنتی بسیار پر هزینه است. استفاده از کرم های خاکی برای دفع این مواد یک گزینه مناسب است و هم اکنون در مقیاس بزرگ مورد استفاده واقع می شود. برای استفاده از فضولات گاوی و خوکی باید قسمت جامد از قسمت مایع جدا شود و نمک های معدنی اضافی و آمونیاک از کود خارج گردد. کود اسبی، ضایعات و خمیر کاغذ، ضایعات کارخانه آبجوسازی و واحدهای پرورش قارچ می تواند بدون تیمار اولیه برای پرورش کرم استفاده شود. ضایعات شهری شامل خرده های مواد غذایی و چمن برای تغذیه کرم ها مناسب است ولی بهتر است ابتدا کمی کمپوست شود (ادواردز و بولن، 1996)

 

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 2117

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست