ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: سه شنبه 03 ارديبهشت 1398

مقالات ورمی کمپوست

مقالات ورمی کمپوست شرکت آرمان کاران زبده تولید کننده کود عالی ورمی کمپوست و کرم خاکی و محصولات مرتبط
مقالات ورمی کمپوست و کرم خاکی، تولید کمپوست از زباله شهری، کود ورمی کمپوست، کرم خاکی زنده، فریز شده، پودر شده، روعن کرم خاکی یا روغن خراطین، تجهیزات تولید ورمی کومپوست.
شرکت آرمان کاران زبده
سه شنبه, 22 تیر 1395

تاثیر کمپوست و ورمی کمپوست بر رشد گیاه
 

شلتون (1997) در تحقیقی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری را بر رشد گوجه فرهنگی بررسی نمود. نتیجه این تحقیق در شکل 3-9 آمده است. در تمامی سطوح کود نیتروژن دار، عملکرد گوجه فرنگی با افزایش مقدار کمپوست افزایش یافته است. با اضافه کردن کمپوست در تیمار بدون مصرف کود شیمیایی، عملکرد گوجه فرهنگی 1900%؛ در تیمار 100 میلی گرم نیتروژن برکیلوگرم، 1420% و در تیمار 200 میلی گرم نتیروژن برکیلوگرم، 800‌% افزایش نشان داد. در سال دوم بعد از مصرف کمپوست، پاسخ گیاه گوجه فرنگی به نیتروژن بیشتر بود. علت آن خروج بخش عمده نیتروژن در کمپوست توسط گیاه در سال اول بود. عملکرد بیشتر گیاهان در سال دوم در تیمارهایی که مقدار بیشتری کمپوست دیافت کرده بودند، بیانگر تاثیر مستقیم اجزای آلی کمپوست بر رشد گیاهان است.

 

شکل 3-9- تاثیر کمپوست حاصل از دفن زباله شهری بر عملکرد ماده خشک و میوه گوجه فرنگی در سه سطح کود نیتروژن دار ( 0 میلی گرم بر کیلوگرم نتیروژن، O 100 میلی گرم بر کیلوگرم نیتروژن،  200 میلی گرم بر کیلوگرم نیتروژن)

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 3581
شرکت آرمان کاران زبده
سه شنبه, 22 تیر 1395

تاثیر اضافه کردن کمپوست به خاک

 

اگر مواد آلی و نیتروژن عامل محدود کننده معدنی شدن باشد، اضافه کردن کمپوست ممکن است باعث تشدید فعالیت میکروبی و به دنبال آن تسریع تجزیه آفت کش ها شود. این موضوع را در مورد تجزیه آترازین درخاک تیمار شده با کود دامی، کاه و کود نیتروژن دار گزارش کرده اند (هانس،[5] 1973). علاوه بر آن، اضافه کردن مواد آلی از جمله کمپوست به خاک ممکن است نخست با پایدار شد ن بیشتر و کاهش معدنی شدن آفت کش ها همراه باشد که دلیل آن جذب سطحی آفت کش ها توسط مواد آلی است (باریو سو و همکاران،[6] 1997). تاثیر کاربرد مواد آلی به سبب جذب سطحی آفت کش ها توسط مواد آلی است که از شستشو و ورد آنها به منابع آب جلوگیری می کند (بلین و همکاران،[7] 1990).

برخی از مواد بهسازی آلی هنگام تجزیه، ترکیبات شیمیایی محلولی را تولید می کنند که واجذبی آفت کش های تثبیت شده و حلالیت آنها درخاک افزایش می دهند (باریو سو و همکاران، 1999). جذب آفت کش ها، از تجزیه میکروبی آنها جلوگیری می کند به خصوص اگر سرعت واجذبی آنها کم باشد. بنویت و باریو سو[8] (1995) از کاه گندم و کمپوست آن برای مدل سازی نحوه هوموسی شدن مواد آلی تازه استفاده کردند و مشاهده نمودند که معدنی شدن کلروفنل ها هنگامی که کاه یا کمپوست کاه به خاک اضافه می شود، کاهش می یابد و در مدت زمان خواباندن، در این تیمارها شکل های پیوند یافته و تبادل ناپذیر کلروفنل ها افزایش یافته است. بنویت و همکاران (1999) گزارش کردند که ممانعت از تجزیه مواد شیمیایی توسط ریز جانداران در خاک همیشه وجود ندارد ظوری که جذب مواد شیمیایی توسط کمپوست کاه قبل از اضافه کردن به خاک، حتی معدنی شدن این مواد شیمیایی را تسریع می کند.

اضافه کردن لجن فاضلاب تازه یا کمپوست شده به خاک معمولاً محتوی کربن خاک را افزایش می دهد و به دلیل افزایش جذب سطحی، میزان نگهداری آترازین نیز افزایش می یابد. (سلیس و همکاران،[9] 1998). نتایج مشاهده شده بسته به میزان اضافه شدن لجن فاضلاب و خصوصیات ان متفاوت است. برای مثال لجن فاضلاب با آهک اگر به مقدار کمی به خاک اضافه شود، میزان جذب و نگهداری‌ آترازین درمقایسه با تیمار شاهد را کاهش می دهد ولی در صورتی که مقدار زیادی لجن به خاک اضافه شود، خاصیت جذب سطحی لجن غالب شده و میزان نگهداری آترازین در خاک افزایش می یابد و تاثیر مواد آلی محلول که از لجن فاضلاب آراد می شوند، نیز متفاوت است. در لجن خام، مواد آلی محلول جذب آترازین را کاهش و قابلیت سودمندی زیستی آن را افزایش می دهد در حالی که اضافه کردن لجن کمپوست شده به خاک جذب و نگهداری آترازین را افزایش می دهد. اضافه نمودن لجن فاضلاب به خاک، تجزیه علف کش هایی مانند 2-4-D و 2-4-5-T را افزون می کند (اوکانر و همکاران،[10] 1981). میزان تجزیه علف کش ها به نوع خاک و میزان پایداری لجن فاضلاب اضافه شده بستگی دارد. لجن خام و نارس در صورتی که به خاک اضافه شود، تاثیر کمی بر جذب سطحی علف کش ها دارد حال آن که کمپوست پایدار لجن باعث افزایش جذب سطحی علف کش ها می شود.

کنته و همکاران[11] (2001) نگهداری (قابلیت بازیافت[12] و عدم تجزیه) انواع سموم PAH را درخاک مطالعه نمودند و تاثیر اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست و خاک را بر بازیافت این ترکیبات در خاک بررسی کردند نگهداری ترکیبات PAH به خصوصیات شیمیایی هر کدام از انها مربوط بود و با اضافه کردن اسیدهای هیومیک به خاک افزایش می یافت. میزان نگهداری ترکیبات PAH در خاک هایی که حاوی مواد آلی طبیعی بودند، بیشتر از خاک هایی بود که مواد آلی طبیعی آنها توسط پراکسید هیدروژن از بین رفته بود. علت این پدیده احتمالاً مربوط به تفاوت جمعیت میکروبی در خاک های اکسید و اکسید نشده و همچنین تاثیر مواد آلی بومی خاک در نگهداری ترکیبات PAH بود. بنابراین، پویایی ترکیبات PAH را می توان با اضافه نمودن مواد بهساز حاوی ترکیبات هوموسی مهار گردد.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 3397
شرکت آرمان کاران زبده
سه شنبه, 22 تیر 1395

تغيير ماهيت آلاينده هاي معدني در فرآيند توليد کمپوست

اضافه کردن برخي از فلزات سنگين يا ترکيبات حاوي آنها (آرسنيک، کبالت، مس، آهن، منگنز، سلنيم و روي) به جيره غذايي ماکيان توليد گوشت و تخم مرغ آنها را افزايش مي دهد (توفت و نيکولاس، 1991). تغذيه دام ها و طيور با اين فلزات باعث افزايش غلظت آنها در فضولات اين جانوران مي شود. تيمار کودهاي مرغي با سولفات آلومينيم ميزان شست و شوي آرسنيک، مس، اهن و روي را از کرت ها کوددهي شده با کود مرغي در مقايسه با تيمار شاهد کاهش مي دهد (موور و همکاران، 1998). سولفات آلومينيم همچنين از تصعيد آمونياک از کودهاي مرغي جلوگيري مي کند (موور و همکاران 1996). تيمار کودهاي دامي با سولفات آلومينيم احتمالاً قابليت سودمندي زيستي فلزات سنگين و تصعيد آمونياک از آنها را کاهش مي دهد. در کودهاي دامي تازه و کمپوست، بعضي از فلزات مانند مس با ترکيبات آلي متصل مي شوند (بواکو و همکاران، 1994). طبق گزارش همسو و لو (1999) شست و شوي منگنز، مس و روي از کود خوک به سبب پيوند با مواد آلي کم است ولي شست و شوي مس در کمپوست نارس نسبتاً زياد است. برخي از اين تفاوت ها مربوط به pHاست، به طوري که غلظت شکل هاي روي و منگنز قابل عصاره گيري توسط DTPA در کمپوست هاي با pH قليايي اندک است (بارکر و برسيون، 2002). با وجود اين، در لجن فاضلاب پايدار و قليايي، شست و شوي فلزات زياد است و علت آن حل شدن مواد آلي در شرايط قليايي است (مک بيرد، 1998). با امتزاج آهک با لجن فاضلاب و توليد کمپوست از ان ميزان مس، روي، منگنز و نيکل قابل عصاره گيري کاهش مي يابد، هر چند ممکن است اضافه کردن آهک باعث تنزل س رعت توليد کمپوست شود (فانگ و ونگ، 1999). افزودن آهک به ميزان 1% در توليد کمپوست از لجن فاضلاب، توصيه مي شود (پتروزلي، 1969). جياواتي و همکاران (1993) گزارش کرده اند که با افزايش pH کمپوست، قابليت سودمندي عناصر سنگين کاهش مي يابد. در تحقيق هوانگ و همکاران (2005) در مورد قابليت استفاده زيستي عناصر سنگين در دوره هوموسي شدن کمپوست کود خوک، مشاهده شد که اضافه کردن خاک اره به کود خوک در حد معني داري مقدار کل عناصر سنگين را در کمپوست کاهش مي دهد و علت آن اثر رقا است ولي يک روند افزايش تدريجي و اندک در غلظت کل مس و روي مشاهده شد که به دليل کاهش وزن مواد در حين فرآيند توليد کمپوست بر اثر خروج کربن است. درفرآيند توليد کمپوست، مقدار روي و مس قابل استخراج با DTPA و گونه هاي يوني کاهش مي يابد. کمپوست شدن همراه با کاهش درصد شکل هاي محلول در آب، تبادلي، کربنات هاي مس و روي و اکسيدهاي آهن و منگنز حاوي عناصر مس و روي است. به نظر مي رسد کمپوست شدن مخلوط خاک اره و کود خوک باعث کاهش پويايي بالقوه و قابليت سودمندي زيستي برخي از عناصر سنگين مي شود. در اين فرآيند، توزيع مس در جزء اسيد هيوميک و توزيع روي در جزء اسيد فولويک افزايش يافته ولي مقدار شکل هاي ترکيب يا فته اين عناصر با اسيدهاي هيوميک و فولويک تغيير چنداني پيدا نمي کند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که قابليت سودمندي زيستي مس و روي به نسبت اسيدهاي هيوميک به اسيدهاي فولويک بستگي دارد وهر دو عنصرتمايل متفاوتي براي ايجاد پيوند با اسيدهاي هيوميک و فولويک نشان مي دهند. حضور اسيدهاي هيوميک قابليت سودمندي مس را کاهش مي دهد در حالي که اسيدهاي فولويک پيوند محکمتري با روي برقرار مي کنند. پليمرهاي سيليس ممکن است از طريق ضايعات حاصل از صنايع و مصارف خانگي وارد لجن فاضلاب شهري شوند. اين پليمر ها (پلي دي متيل سيليکون) در طول فرآيند کمپوست تجزيه نمي شوند ولي درفرآيند توليد کمپوست نيز ايجاد اشکال نمي کنند (اسميت و همکاران، 1998). اين ترکيبات در خاک به خوبي تجزيه مي شوند (لهمن و همکاران، 1996).

 

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 989
شرکت آرمان کاران زبده
سه شنبه, 22 تیر 1395

تاثیر کمپوست بر قابلیت سودمندی زیستی

3-1-4- تاثیر کمپوست بر قابلیت سودمندی زیستی
آلاینده های آلی و فلزات سنگین
3-1-4-1- کلیات
مواد آلی خطر ناک در حد گسترده ای در بخش های مختلف از جمله خانه ها و شهرها، کشاورزی، صنعت و نظامی تولید می شوند. استفاده از آفت کش ها در بخش های کشاورزی، صنعت و منازل باعث ورود ترکیبات سمی آلی به بقایای گیاهی، فاضلاب شهریف کودهای دامی و خاک می شود (دائو و آنگر، 1995). مبارزه شیمیایی با آفات، امراض و علف های هرز سبب تجمع آفت کش ها در خاک می شود. تجزیه بعضی از این مواد در خاک بسیار کند است (جوائو و همکاران، 2000). آلاینده های فلزی از طریق آفت کش های و کودهای دامی به خاک و بقایای آلی اضافه می شوند (هسو و لو، 2000). قسمت عمده ای از عناصر سنگین که باعصث ایجاد آلودگی در محیط زیست می شوند، از اضافه کردن فاضلاب های صنعتی و شهری نشأت می گیرند (کاباتا – پندیس و آدریانو، 1995). آفت کش ها و عناصر سنگین در ضایعات اولیه (خام و تجزیه شده) و کمپوست نهایی برای افرادی که با این مواد در تماس هستند، ب رای محیط زیست و گیاهان رشد یافته در خاک هایی کمپوست دریافت کرده اند و برای جانوران خاک و دام هایی که در این خاک ها می چرندف مضر است.
در حال حاضر مقرراتی که در مورد استفاده ازکودهای کمپوست درخاک ها وضع کرده اند و استانداردهای کیفی که برای کمپوست اعمال می کنند، همگی باعث شده اند که غلظت عناصر سنگین در کمپوست ها کاهش یابد. تجزیه شیمیایی برای از کمپوست ها که به صورت تصادفی در اروپا نمونه برد اری شده بودند، نشان داد که اکثر کمپوست های تولید شد ه کیفیت مطلوبی دارند و غلظت عناصر سنگین در آنها کم است (بارکر و بریسون، 2002). شیمپ (1993) لزوم مطالعه ترکیبات حاصل از تجزیه کمپوست را متذکر شد . جنبه های زیست محیطی استفاده از کمپوست شامل مسمومیت گیاهان، سلامت زنجیره غذایی و سایر موارد است (ریان و چینی، 1993). مسمومیت گیاهان به دلیل ترکیبات حاصل از تجزیه زیستی کمپوست نارس، شوری و سمیت نمک های خاص به وجود می آیند (چینی و ریان، 1993).

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1273
شرکت آرمان کاران زبده
دوشنبه, 21 تیر 1395

متغیرهای موثر در تولید ورمی کمپوست

2-9- متغیرهای موثر در فرآیند تولید ورمی کمپوست

تعدادی از متغیرهای کلیدی در فرآیند ورمی کمپوست وجود دارد که عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهند. این متغیرها شامل : مدیریت و نگهداری سیستم ها، شرایط محیطی، جریان ضایعات، میزان بارگیری ضایعات، ظرفیت حمل و نقل و ظرفیت سیستم برای تولید ورمی کمپوست هستند. متغیرهای دیگر متغیرهایی اند که اندازه (مقیاس) و نوع سیستم به کار برده شده را تعیین می کنند. این متغیرها عبارتند از : مساحت زمین مورد استفاده برای تولید ورمی کمپوست، عمق بسترها، میزان ورود مواد، میزان برداشت ورمی کمپوست و درجه پایداری مورد انتظار ورمی کمپوست (گزارش واحد فناوری ضایعات سبز، 2000)

مدیریت و نگهداری اهمیت ویژه ای در فرآیند تولید ورمی کمپوست دارد (ادواردز و نئوهازر، 1998). در سیستم های تولید ورمی کمپوست بدون هوادهی، ارتفاع سترها نباید بیش از 45 سانتی متر باشد زیرا ایجاد شرایط بی هوای و فشرده شدن بسترها بر اثر وزن مواد، از فعالیت کرم ها می کاهد. در بسترهای با ارتفاع بیش از 45 سانتی متر، لرزندان[1] بسترها (شکل کردن و هوادهی بسترها بدون برگرداندن مواد) ضروری است (گزارش واحد فناوری ضایعات سبز، 2000). آماده سای ضایعات قبل از اضافه کردن به بسترها یکی دیگر از جنبه های وقت گیر در مدیریت فرآیند تولید ورمی کمپوست است. این عملیات اختلاط مواد، تیمار اولیه با مواد افزودنی و کمپوست شدن اوله ی مواد را دربر می گیرند. دلیل شکست بسیاری از واحدها عدم اعمال مدیریت صحیح در این زمینه است. گذراندن دوره های آموزشی و یا استفاده از مشاوران مجرب و دارای دانش کافی می تواند بسیار مفید باشد . جنبه مهم دیگر مدیریتی، انتقال مواد مانند مواد حجم دهنده و اختلاط آنها با نسبت مناسب با ضایعات است.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1416

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست