ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: سه شنبه 03 ارديبهشت 1398

مقالات ورمی کمپوست

مقالات ورمی کمپوست شرکت آرمان کاران زبده تولید کننده کود عالی ورمی کمپوست و کرم خاکی و محصولات مرتبط
مقالات ورمی کمپوست و کرم خاکی، تولید کمپوست از زباله شهری، کود ورمی کمپوست، کرم خاکی زنده، فریز شده، پودر شده، روعن کرم خاکی یا روغن خراطین، تجهیزات تولید ورمی کومپوست.
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 20 تیر 1395

فناوری تولید کمپوست

 

1-5- فناوریتوليد کمپوست

‏ملاحظاتیکه باید در طراحیواحدهایتولید کمپوست اعمال شوند، عبارتند از: فناوریمورد استفاده، ظرفیت مورد نیاز، میزان تولید و جریان مواد اولیه، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و مباحث محیط زیست (داینر و همكاران،[1] 1993). از جمله موارد دیگریکه در طراحیباید درنظر گرفته شوند، عبارتند از: انتخاب محل، نقشه محل ذخيره کمپوست، مهار آب شويیسطحیو فرمایش و رسوبات احتمالیدر محل، سلامت و امنیت و آموزش عمومی(ریچارد و چادسی،[2] 1990). فناوریتولید کمپوست واژه ایاست که به نوع فرآيند تولید کمپوست شامل توده هایثابت، توده هایمتحرک (ویندرو)، درون محفظه و سایر روش هایتهیه كمپوست اطلاق میگردد.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 2928
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 20 تیر 1395

تولید کمپوست از ضایعات گیاهی

مكانیزم تولید کمپوست از ضایعات سبز مشابه ساير ضایعات است و جمعیت ریزجانداران برای تجزیه مواد افزایش می یابند. بریده چمن، هرمی و برگ درختان و بخشی از ضایعات آشپزخانه ای قسمت عمده ای از فایقات قابل کمپوست مجموعه های شهری را تشکیل می دهند. ضایعات حاصل ازسبزیجات با تغییراتی که بر سیستم های تهیه کمپوست از زباله شهری داده می شود، با موفقیت به کمپوست تبدیل مي شوند (میچل و همحاران، 1993؛ ورمولن و همکاران، 1993 ‏). از تكنيك تولید ورمی کمپوست نیز می توان برای تبدیل این مواد به کمپوست استفاده کرد (ادواردز، 1998). نكته مهم در این مورد، جداسازی ضایعات سبز از سایر ضایعات شهری و اخراج از گردونه ورود به ضایعات جامد شهری است. برای بهبود کیفیت محصول نهایی ممكن است از مواد بهساز و یا از فرآیندهای متفاوتی استفاده شود. در فلورانس ایتالیا، ضایعاتی را که روزانه تولید می شود با تراشه چوب مخلوط و در مدت 45روز با استفاده از سیستم و آکتور باز به کمپوست تبدیل می كنند (والینی و همكاران، 1993‏). برای ضایعات آشپزخانه ای به همراه كاغذ از روش هضم بی هوازی در55 درجه سانتی گراد به مدت 42 ‏روز استفاده می كنند (ورمولن و همکاران1993 ‏. برای تهیه کمپوست از ضایعات آشپزخانه ای اگر از هاضم بی هوازی استفاده نشو د، هوادهی تحت فشار یا هم زدن مداوم ضروری است.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1538
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 20 تیر 1395

ورمی کمپوست

ورمي يك کلمه لاتین به معنی کرم است و در فرآیند تولید ورمی کمپوست از کرم هاي خاکی و ریزجانداران برای تبدیل ضایعات آلی به ماده ای سیاهرنگ وغنی از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان با بوی خاک که ورمی کمپوست نامیده می شود استفاده می کنند (اسمیت، ‏1998). در این فرآیند که اکسایش زیستی و پایدار شدن مواد آلی در نتیجه فعالیت مشترک کرم های خاکی، ریزجانداران صورت می گیرد، برخلاف فرآیند تولید کمپوست، مرحله گرمایی وجود ندارد و كرم هاي خاکی عامل خرد و ريز کردن و هوادهی توده می باشند (دومینگوز و همكاران، 1997). ورمی کمپوست در حقیقت شامل فضولات کرم های خاکی، مواد آلی که به طور جزیی تجزیه شده اند، کپسول های تخم کرم های خاکی، کرم های خاکی و سایر ریزجانداران است. فضولات، كرم هاي خاکی محصول جانبی طبیعی کرم های خاکی است که از نظر مواد غذایی مورد نیاز گیاهان غنی و به عنوان بهترین ماده بهساز می تواند به کار رود (اسمیت، 1998 ‏). ورمی کمپوست داراي واکنش خنثی، ساختمان مناسب و بیشتر اسفنجی، حاوی جمعیمت بالایی از ریزجانداران مفید، تهویه و ظرفیت نگهداری آب زیاد است. اين خصوصیات ورمی کمپوست، آن را به جایحزین مناسبی برای پیت و سایر محیط های گلدانی تبديل کرده است (دومینگوز و همکاران، 1997).

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1316
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 05 تیر 1395

روشهای تولید ورمی کمپوست

2-8- فناوري توليد ورمي كمپوست
با توجه به مزاياي روش توليد ورمي كمپوستف استفاده از كرم هاي خاكي در سال هاي اخير توسعه زيادي پيدا كرده است. محصولات فرآيند توليد ورمي كمپوست عبارتند از : فضولات كرم هاي خاكي كه با لفظ كلي ورمي كمپوست مشخص مي شود، خود كرم هاي خاكي به عنوان غذاي طيور و آبزيان و طعمه براي ماهيگيري استفاده مي شود و كود مايع حاصل از فرآيند كه چاي كرم نا ميده مي شود.
تحقيقات اوليه در مورد استفاده از كرم هاي خاكي در مديريت ضايعات آلي به سال هاي دهه 1970 بر مي گردد كه از اين روش براي تبديل لجن فاضلاب استفاده مي شد (هرتستين، 1978). به دنبال آن در همايشي در ميشيگان آمريكا، موضوع پايد ار كردن مواد آلي با استفاده از كرم هاي خاكي مطرح شد. در سال 1988 كتابي را ادواردز و نئوهازر منتشر كردند كه در آن روش هاي مختلف توليد ورمي كمپوست براي دستيابي به كيفيت مناسب ورمي كمپوست تشريح شده است.
قبل از تشريح سيستم هاي به كار رفته در توليد ورمي كمپوست توجه به نكات زير ضروري مي باشد :
1- گونه هاي مختلف كرم هاي خاكي نيازمندهاي متفاوتي به شرايط محيطي دارند ولي گونه هاي مناسب براي توليد ورمي كمپوست معمولاً نسبت به تغييرشرايط محيطي مقاومند. شرايط محيط مناسب براي گونه هاي كرم هاي كمپوستي قبلاً ذكر شده است.
2- هر چند در منابع ذكر كرده اند كه كرم هاي خاكي قادرند تا بيش از وزن بدن خود در روز مواد مصرف كننده و بعضي از گونه هاي مورد استفاده در توليد ورمي كمپوست مقادير بسياري از ضايعات آلي را به سرعت فرآوري مي كنند، مقدار مشاهده مصرف و هضم ضايعات معمولاً 100-50% وزن زنده كردم ها است. مقدار هضم موغاد بستگي زي ادي به گونه كرم خاكي، ميزان بلوغ كرم ها، سرعت توليد مثل، تراكم جمعيت كرم ها، نوع مواد غذايي و شرايط محيطي دارد (گزارش واحد فناوري ضايعات سبز، 2000).
3- طراحي سيستم هاي توليد ورمي كمپوست در حقيقت براي رسيدن به بهترين شرايط محيطي مورد نياز براي دستيابي به حداكثر كارايي فرآوري تبديل ضايعات آلي است و اين موضوع هنوز يك ضرورت مهم درفناوري توليد ورمي كمپوست است.
4- مقياس فناوري مورد استفاده براي توليد ورمي كمپوست را مي توان به سه گروه تقسيم بندي كرد : مقياس هاي كوچك (خانگي)، مقياس هاي متوسط (خانگي يا تجاري) و مقياس هاي بزرگ (تجاري). البته سرعت فرايند بستگي به حجم ضايعات استفاده شده، گونه كرم مورد استفاده و مديريت دارد (گزارش واحد فناوري ضايعات سبز، 2000). ظرفيت اين گروه ها به ترتيب زير است :
مقياس كوچك
كمتر از 20 كيلوگرم در هفته
كمتر از 5/0 متر مكعب
مقياس متوسط
250 كيلوگرم در هفته
5/0-35/0 مكعب
مقياس بزرگ
بيش از 250 كيلوگرم در هفته
بيش از 5/3 متر مكعب
ممكن است از چندين واحد با مقياس متوسط براي تبديل حجم زيادي از ضايعات در يك مجموعه با مقياس بزرگ استفاده كنند. در سال هاي اخير با توسعه و پيشرفت واحدهاي با مقياس متوسط صرفه اقتصادي آنها افزايش يافته و به واحدهاي تجاري تبديل شده اند.
بين واژه هاي پرورش كرم و توليد ورمي كمپوست تفاوتي وجود دارد. در پرورش كرم هدف توليد وزن زنده كرم است حال آن كه در ورمي كمپوست، هدف اصلي توليد ورمي كمپوست (محصول جانبي فعاليت كرم هاي خاكي روي ضايعات آلي) است. روشي كه از آن تحت عنوان مزارع كرم در منابع ياد كرده اند، يك صنعت ابتدايي و ساده است كه در كنار واحدهاي توليد دام مي تواند احداث شود. هدف از اين روش توليد كرم است تا توليد ورمي كمپوست. در اين مزارعف كرم هاي خاكي براي فروش وزن زنده شان مي پرورند. از كرم هاي خاكي براي پرورش طيور و آبزيان و به عنوان طعمه ماهي استفاده مي كنند. مساله مهم در اين مزارع جداسازي كرم ها و كپسول هاي تخم آنهاست.
فناوري هاي متفاوتي در صنعت توليد ورمي كمپوست به كار برده شده است كه تفاوت آنها در ابزار ادوات به كار رته، فرآيند، راهكارهاي مديريت و فروش محصولات، روش ها و سيستم هاي به كار رفته است. تعدادي از اين فناوري ها عبارتند از :
سيستم جعبه اي : سيستم جعبه اي ساده و براي مقياس هاي كوچك مناسب است. اين سيستم در همه مقياس ها آزمايش شد ه است. در اين روش براي پر و خالي كردن جعبه ها نياز به نيروي
انساني زيادي مي باشد (گزارش واحد فناوري ضايعات سبز، 2000). جعبه ها كه اغلب چوبي هستند معمولا 25 سانتي متر عرض، 100 سانتي متر طول و 50 سانتي متر ارتفاع دارند. براي كمك به برداشت مواد مي توان جعبه ها را از وسط با تيغ هاي مشبك جدا كرد. مواد تازه ابتدا در توده هايي كمپوست شده، سپس به طور هفتگي به جعبه ها اضافه مي شوند. برداشت كمپوست هر چهار ماه يك بار انجام مي گيرد. در سيستم هاي تاسيس شده در محيط بيرون پوشاندن مواد براي حفظ رطوبت و محافظت از نور مستقيم آفتاب ضروري است (شرمن – هانتون، 2000). بسترها را مي توان از جنس چوب، پلاستيك و بشكه هاي فلزي ساخت. اندازه آنها به ميزان مواد بستگي دارد مثلاً براي 45/0 كيلوگرم ضايعات در هفته، به جعبه اي به اندازه 60*90 سانتي متر و به عمق 30-20 سانتي متر نياز مي باشد. در زير جعبه ها بايد 12-8 عدد سوراخ 6 -3 ميلي متري ايجاد نمود. جعبه ها بايد روي آجر يا تكه چوب قرار بگيرند. نمونه هايي از جعبه هاي استفاده شده براي توليد ورمي كمپوست در شكل 2-8 آمده است.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1324
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 05 تیر 1395

روش شناسائی گونه کرم های کمپوست(فرمولوژیک)

2-6- روش شناسايي گونه كرم هاي كمپوستي
شناسایی کرم های خاکی از روی خصوصیات ظاهری (مرفولوژیک) کرم های بالغ صورت می گیرد. هر چند شناسایی از روی کپسول های تخم و کرم های نابالغ نیز انجام می شود، اين کار نیاز به وسایل ویژه و استفاده ه از ميكروسكوپ استریو دارد. خصوصیاتی را که باید برای شناسایی کرم ها ‏در نظر گرفت عبارتند از: اندازه ابعاد بدن کرم هاي بالغ، رنگ رنگ بدن پشتی و شکمی (رنگ بين سر و كمر بند جنسي اهميت بيشتري دارد)، شماره حلقه هاي كمربند جنسي و بر آمدگي بلوغ (TP) ، شماره حلقه حفره هاي جنسي (GT) و الگوي اين اندام ها (نشريه آنلان گئوسيتي : كرم هاي خاكي، 2001 و ادواردز و لوفتي، 1977). معمولاً رنگ كمربند جنسي صورتي روشن
است ولی ممکن است که این اندام به رنگ نارنجی هم دیده شود. رنگ نارنجی کمربند جنسی ‏به علث قرارگرفتن کرم ها در دمای بالا ایجاد می شود و دلیلی بر گوشه های متفاوت کرم های خاکی نیست.

خواندن را ادامه دهيد.
بازدیدها 1642

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست